Bokebackens
kultursida

Lästips

Auktoritetens samhälle
ersatt av självcentrering

Ulf Bjereld och Marie Demker hör till förgrundsgestalterna i den så kallade ”Göteborgsskolan” med huvudsäte i Göteborgs universitet. På basen av oräkneliga seminarier inom gruppen och ett systematiskt insamlande av observationer om samhällsförändringar har dessa två professorer sammanställt en mycket väl underbyggd bok om samhällsutvecklingen i Sverige från sent 1960-tal fram till våra dagar. Författarna koncentrerar sig på de klart synliga kulturella förändringarna som har kunnat urskiljas och det visar sig att dessa går att skönja i nästan alla delar av samhället. Genom att Ulf Bjereld och Marie Demker analyserar sin samtid kan man säga att denna bok också bidrar till att berika vår närhistoria.

En genomgående trend i författarnas observationer är nedmonteringen av tidigare hierarkiska strukturer inom snart sagt alla samhällssektorer och kulturområden. Många av dessa förändringar har förorsakats av gränsöverskridande påverkningsfaktorer som har varit av mycket varierande natur. Dit hör miljöfrågorna, folkvandrings- eller flyktingströmmar, ekonomins globalisering och skatteflykt, den elektroniska kommunikationen och nyhetsförmedlingen, konfronterande religioner, Europeiska unionen, kunskap i form av internationell expertis och internationella organisationer, multinationella storbolag och underligt nog äganderätten som genom den internationella börshandeln anonymiserat den andra kontrahenten i den klassiska uppdelningen: arbetstagare mot arbetsgivare/ägare.

Traditionellt har den politiska partikartan varit oföränderlig under hela början av 1900-talet, där partierna haft sina rötter i det tidigindustriella samhället och oftast byggt på ett klart motsatsförhållande såsom arbetsgivare kontra arbetstagare eller landsort kontra städer. Denna uppdelning dominerade ända fram till 1960-talet och man ansåg det nästan helt orealistiskt att försöka etablera ett nytt parti vid sidan av det existerande. Men förändringarna kom via nya samhällsförhållanden, först den tilltagande miljömedvetenheten som skapade gröna partier i nästan alla europeiska länder och sedan uppkomsten av nynationalistiska populistpartier som nu likaledes finns i nästan alla europeiska länder. Särskilt de sistnämnda har skapat en obalans i det traditionella partifältet i många av medlemsländerna.

Författarna analyserar vidare förändringarna i synen på äktenskapet, föräldraskapet och familjelivet för att därpå ta upp rent fysiska frågor som synen på kroppen, sexualiteten och pornografin. Mannens roll som försörjare och förmyndare diskuteras välbalanserat med en motsvarande genomgång av kvinnans situation i samhället varefter konsten och finkulturen granskas. Idrotten, särskilt elitidrotten, skolan, lärarkårens förändrade situation samt utbildningen i gemen får sig likaledes en grundlig genomlysning. Inte heller kyrkan och prästerskapet undgår att bli synade i sömmarna i denna samhällsanalys.

I samband med beskrivningen av förändringarna inom kungahuset ger författarna en fin beskrivning av hur parlamentarismen slutgiltigt infördes i Sveriges konstitution åren mellan 1972 och 1975 samtidigt som förändringarna i det politiska livet tas upp. Som ett komplement till den politiska analysen belyses också förhållandet mellan statsmakten och parterna inom näringslivet och fackföreningarna varefter lite mera filosofiska frågor som arbetets värde, tillväxt, den privata äganderätten och den nationella kapitalismen behandlas.

Författarna vill förmedla en bild av utvecklingen som ett resultat av ett nytt tankemönster där medborgarna övergått från att betrakta samhället som statiskt till att uppfatta det som statt i kontinuerlig förändring. Det tidigare synsättet baserade sig på nationalstatstanken som hade sitt ursprung i jordbrukets cykliska karaktär medan den nya tankemodellen baserar sig på en bild av ett samhälle i fortgående teknisk och kulturell omstöpning där vinnarna är de som klarar att ständigt förnya sig.

Också kapitalet måste följa samma flexibilitet. Investeringarna måste hela tiden kunna lösgöras och flyttas till mer lönande branscher. Ett exempel på denna nya typ av rörligt kapital är de talrika datorspelbolag som under några år kan omsätta miljarder för att sedan spårlöst försvinna.

Slutintrycket av författarnas analys är att det skett en mycket omfattande nedmontering av allt vad auktoritet heter på nästan alla områden. Istället för gamla normer har en omfattande självcentrering trätt in. Detta har i många fall gynnat de starka individerna samtidigt som de svaga förlorat det skydd som det normativa samhället tidigare gav dem.

Antero Vartia får här illustrera det nya människoidealet inom finskt (och svenskt) näringsliv som utvecklingen mellan 1968 till 2068 lett fram till. Han har startat en fond som har till uppgift att parera den globala uppvärmningen genom att med tillhjälp av skogsplantering fånga upp och magasinera koldioxiden i en biologisk kolsänka. Insamlingen av medlen sker genom att vädja till människors samvete alltid då de inhandlar någon dagligvara. Vid köpet kan de välja att ge ett litet bidrag till fonden, storleken på bidraget är beroende på hur stort koldioxidavtryck produkten ifråga har vållat.

THOMAS GAROFF

4 maj 2019

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.