Bokebackens
kultursida

Lästips

Margareta skapade Europas största rike

Drottning Margaretas gravmonument i Roskilde domkyrka utfördes 1432 i alabaster på bekostnad av Erik av Pommern (detalj).

Kalmarunionens tid i Nordens historia har blivit styvmoderligt behandlad i skolundervisningen i de nordiska länderna under hela 1900-talet. Orsaken kan delvis vara en nationalistisk inriktning där unionen inte passat in. Ett bra exempel är att den svenska historien under början av 1500-talet presenteras som en frigörelsekamp från Kalmarunionen, vilken leder till en stabil och naturlig stat enligt Hegels mönster.

Man har omedvetet jämfört unionens sönderfall unionen med kollapsen av andra livsodugliga konglomerat såsom Ottomanska imperier eller Österrike-Ungern. Ur denna synpunkt måste man välkomna Herman Lindqvists bok Erik, Nordens härskare och sjörövare. Boken ger en överskådlig bild av händelseförloppen och förvecklingarna under Kalmarunionens tid utan att alltför mycket tangera diskussionen om vad som kunde ha hänt om unionen bevarats en längre tid.

Statsmannaskap

I första delen av boken beskriver författaren hur drottning Margareta kommer till makten och banar väg för bildandet av unionen. Lindqvist ger här ett mycket högt betyg åt Margaretas statsmannaskap, hur hon snabbt inser var en avgörande stöt måste sättas in samtidigt som hon undviker konflikter. Hennes taktik går oftast ut på att få motpartens löften beseglade i bindande skriftliga avtal men i utbyte ge endast vaga löften som senare förpliktigar till ingenting. Den första kallduschen får den svenska adeln i och med Nyköpingsrecessen 1396, då alla förläningar som delats ut under Albrekt av Mecklenburgs tid dras in.

Gemensamt försvar

Genom att skapa Kalmarunionen där de tre nordiska kungadömena ingår lyckas Margareta få till stånd Europas största rike. Det blir så imponerande att hennes efterträdare Erik av Pommern blir jämbördig med både den tyska och den bysantinska kejsaren. Statsprincipen gick ut på att alla kungadömena styrs efter sina egna lagar men unionen har ett gemensamt försvar.

Vidare skildras i boken hur Margareta först blir av med Albrekt av Mecklenburg genom segern vid Åsle 1389 och sedan slipper ifrån den rivaliserande tronpretendenten Erik av Mecklenburg genom pestepidemin på Gotland 1397 varefter unionen kan utropas. Ett regelrätt konungaval förrättas vid Mora stenar av lagmännen och ”raska män” från varje lagsaga.

Digerdödens demografiska inverkan berörs också. Befolkningsminskningen leder till arbetskrafts-brist vilket ökar bondeståndets maktställning samtidigt som ett fåtal kapitalstarka högadliga kan utöka sitt jordinnehav genom att köpa upp ödegårdar. Bland annat Bo Johnsson Grip skor sig på pesten, så att han till slut blir ägare till hela Österland (Finland) där 90 procent av bönderna är självägande.

Filippa styr

Lindqvist ger en fin beskrivning av hur delad Eriks långa regeringsperiod kom att gestalta sig. Första perioden 1397 – 1412 domineras helt av modern men efter hennes död infaller Eriks kanske kreativaste period då han också får ett starkt stöd av sin begåvade fru Filippa. Det är hon som i mångt och mycket skickligt styr landet medan han befinner sig på långa resor. Erik utvecklar förvaltningen, flyttar huvudstaden till Köpenhamn där han inrättar ett regeringskansli som ersätter biskopens kansli i Roskilde. Under denna period har han högtflygande planer, han tänker europeiskt, vill ut i Europa.

Eriks agenda under en lång ”grand tour” går ut på att kuva husiterna i Böhmen för att hjälpa kusin Sigismund att bli krönt till kejsare varefter han tänker försöka få Sigismund att tilldöma äganderätten av Slesvig åt Danmark. Vidare att få Estland av korsriddarna och slutligen att få sin utvalde tronarvinge Bogislav IX gift med den polska prinsessan Hedvig. Därigenom hoppades han kunna förena de nordiska länderna med Polen-Litauen till ett jätterike. Ingenting av detta lyckas han med. Efter det här blir allting svårare, mest på grund av att hans gemål Filippa dör i en förkylning i samband med en resa till Vadstena 1430, och han nu måste klara sig utan hennes stöd.

Brytning med Hansan

Problemen hopar sig. Hansan vill åt Västkustens sill och Bergslagens malm, den tidens olja. Låset vid Stockholm möjliggör kontrollen av metallexporten men för att få uppsikt över sillfångsten från västkusten måste man göra något. Erik skärper Öresundstullen 1429, med tillhjälp av fästningar vid Helsingborg och Landskrona samt Helsingör på danska sidan. På så sätt vinns full kontroll över vem som seglar in eller ut. Detta leder till en brytning med Hansan som i sin tur stör metallexporten från Bergslagen. Dessa störningar utlöser i sin tur Engelbrektsupproren som i förlängningen försvagar unionen. Konflikten om gränsområdet Slesvig-Holstein vill inte få någon ände. Bristande engagemang från rikets nordliga områden i att hjälpa till att lösa tvisten gör att frågan hålls vid liv 25 år.

Knäböjningsceremoni

Läget blir alltmera svåröverskådligt i samband med Engelbrektsoroligheterna som skapar vacklande lojaliteter i alla riktningar men författaren gör sitt bästa för att läsaren ska kunna följa med i svängarna. Svenskarna visar än en gång sin trofasthet mot Erik genom en knäböjnings- och resningsceremoni i Kalmar 1436, men Karl Knutsson (Bonde) stiger med kraft in i bilden. Österlandet syns nästan inte alls i händelseförloppet. Än ägs det helt och hållet av Bo Johnsson än av Karl Knutsson. Allt börjar rinna ut i sanden 1437, Erik isoleras på Gotland medan hans systerson Kristofer av Bayern tar över kronan samtidigt som Karl Knutsson bäddar för sig allt vad han hinner i Sverige.

Den största förtjänsten med Herman Lindqvists bok är att han levererar en fin sammanfattning av maktbalansen runt Östersjön på 1400-talet. Den byggde på Hansans salt i Lübek, Tyska ordens kornbod i Baltikum, Danmarks sill på ”svenska” västkusten med kontroll av kranen Öresund och Bergslagens metall med tullen i Stockholm samt slutligen jokern i spelet; Gotland vars innehavare kunde påverka hela jämviktsspelet i Östersjöområdet. Den flytande texten gör boken till ypperlig bredvidläsning för historieintresserade.

THOMAS GAROFF

6 november 2021

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.