Bokebackens
kultursida

Essäer

Karelen som summan av sina myter

Nicken Garoff som löjtnant i Fjärrkarelen med sin ettåriga förstfödda son Rolf sommaren 1943. Foto: Katarina Garoff (f. Pulkkinen). Denna och några andra unika bilder från det s k fortsättningskriget publiceras här för första gången.

I några artiklar och med en karta över dialekter och därtill exklusiva fotografier från fortsättningskriget tecknar Thomas Garoff en bild av Karelens betydelse för den finska nationen. Med hjälp av experter på frågan analyseras hur den karelianska kulturströmningen präglat Finlands identitet. Gränsen till Ryssland har alltid varit flytande i kulturellt och språkligt avseende och förlusterna vid fredssluten har satt djupa spår i nationalkänslan, särskilt då de kulturella järnridåerna etablerades 1918 och 1947. Karelen är en symbol för det finska kulturarvet.

Läs här.

Första världskrigets influensapandemi
kan ha skördat 100 miljoner offer
Av Åke W Bergh

Funston Camp i Kansas 1918

Media är i dagarna fyllda av hyllningar till de soldater som dog i Första världskriget. Dock ett 100-årsminne under stark selektiv amnesi. Om historiens dödligaste pandemi i samband med kriget som kan ha tagit livet av ytterligare 100 miljoner civila runt om i världen, råder nämligen fullständig minnesförlust.

Läs essän här.

Vulkanutbrott avgjorde
slaget vid Waterloo

Stoftpartiklar som slungats upp i atmosfären i samband med vulkanutbrott föranleder starkt rödfärgade soluppgångar och solnedgångar. Enligt författaren beror detta på att det blå ljuset sprids mera av mikropartiklarna än det röda ljuset. Vid soluppgång och - nedgång måste ljuset färdas längre sträckor genom atmosfären varvid det blåa ljuset hinner avlänkas. Enbart det röda ljuset når ögat, vilket ger soluppgången och solnedgången en röd lyster. Hangö i Östra hamnen.
Foto: Staffan Garoff

Klimatet styrs i huvudsak av faktorer vi inte kan göra något åt som jordens elliptiska bana, jordens oscillerande lutning och variationer i solens strålning. Senaste istiden låg förmodligen bakom att neandertalmänniskan försvann och klimatförändringar har orsakat folkvandringar och kollapsade högkulturer. Ett vulkanutbrott i Indonesien kan förklara det skyfall som avgjorde att Napoleon förlorade slaget vid Waterloo, hävdar Marcus Rosenlund i sin nya bok Väder som förändrade världen.

Läs essän här.

Ett ögonvittne berättar om
Finlands frigörelseprocess

Lennart Gripenbergs bok Ur mina levnadsminnen, som recensenten hittat i farfars bibliotek. Foto Antti Voipio, 10.9.2018/Bokebacken

Thomas Garoff har läst Lennart Gripenbergs ögonvittnesskildring av hur först förryskningsprogrammet växer sig allt starkare i storfurstendömet Finland mellan åren 1899-1905, för att sedan tillfälligt komma av sig. Mot bakgrund av de oroligheter som uppstod i Ryssland på grund av förlusterna i det rysk-japanska kriget lyckades progressiva krafter införa folkrepresentation. Av bara farten genomförde man också i Finland samma manöver. Genom att författaren själv tog aktiv del i alla förhandlingar när den nya grundlagen växte fram kan hans bok användas som källmaterial om den dramatiska epoken i Finlands historia 1890- 1917.

Läs essän här.

Folket mobiliserades när
Finlands autonomi var i fara

Finska lejonfanan. Denna flagga representerade inofficiellt storfurstendömet Finland under början av 1900-talet. Flaggan var inte erkänd eller tillåten av det ryska kejsardömet. Foto våren 1976, Vårdö, Helsingfors: Lauri Anttila/Bokebacken.

Under ryske kejsaren Nikolajev II utsattes Finland för en målmedveten kampanj för att förryska landet. Det motstånd som utvecklades på flera olika sätt lade grunden för ett demokratiskt samhällssystem med en folkrepresentation bestående av en enkammarriksdag baserad på allmän och lika rösträtt. För första gången i Finlands historia genomfördes massaktioner där hela folket var representerat. Från rysk sida satte man in hårda repressiva åtgärder. Thomas Garoff har studerat en skrift om Finlands författningskamp från 1907, som han funnit i sin farfars bokhylla.

Läs essän här.

Ett läroverk i storpolitikens skugga

Att trycka upp egna frimärken redan i oktober 1917 var en klar markör från Finlands sida att man nu var herre i sitt eget hus. Man ansåg att maktövertagandet av det civila samhället sommaren 1917 berättigade Finlands senat att ge ut egna frimärken. Den berömda arkitekten Eliel Saarinen anlitades som konstnär för att skapa de nya frimärkena. Av märkena ovan utkom 5 p:s märket 1.10, 10 p:s 17.10, 25 p:s 25.10 och 50 p:s märket 24.11.1917 d.v.s. före självständighetsförklaringen. Garoffska släktarkivet/Bokebacken

Kan en jubileumsskrift för ett läroverk som stängdes 1973 vara av minsta intresse för dagens läsare? Ja, absolut, om det handlar om Svenska reallyceum i Helsingfors och man ber en historiker av rang berätta om skolans roll i ett föränderligt samhälle. Förryskning som avlöstes av finländsk nationalism, tyskorientering, en framväxande borgerlighet som kräver utbildning i tekniska ämnen, inte bara klassiska språk, striden om svenskans ställning, lärarlöner som urholkas av inflationen. Skolvärlden ska vara politiskt neutral, men det är inte lätt att hålla på principen när skotten ekar på gatorna utanför.

Läs essän här.

Ingen vanlig turistbroschyr
Årsskrift med oväntat innehåll

Ångbåtar i linjetrafik förändrade sjöfarten under början av 1900-talet. Bland annat Malmö-Köpenhamnsområdet fick en ökad betydelse medan Göteborg tappade terräng. Postkort från Malmö hamn den 8 september 1912. Släkten Garoffs familjearkiv/Bokebacken.

Kan en årsskrift från Svenska turistföreningen under första världskriget med realism säga något om samhället? Ja, 1917 års upplaga ger faktiskt en förträfflig lägesrapport om de geografiska och ekonomiska förhållandena i landet i krigets skugga. Dessutom en intressant teori om sambandet mellan hur känsliga växter och människan valt samma vägar för sin kolonisation av Sverige efter inlandsisen. Thomas Garoff har fördjupat sig i de olika bidragen.

Läs essän här.

Journalister lånar sig
till krigspropagandan

Propaganda är lika viktig i krig som de militära och industriella resurserna. Under första världskriget inbjöds journalister från neutrala stater av de krigförande på båda sidor. Syftet var att de skulle åka hem med en tillrättalagd bild av styrkeförhållandena. Nils Christiernsson från Helsingborgs Dagblad reste runt på östfronten och guidad av sina tyska värdar målar han sedan upp en ljus bild av axelmakternas möjligheter att vinna kriget. Thomas Garoff har läst och analyserat Christiernssons iakttagelser.

Läs essän här.

Folket ville ha bröd och fred
men fick bolsjevikernas diktatur

Den politiska kartan i Petrograd i slutet av februari 1917.

Ryska revolutionen 1917 utvecklas ur en komplex serie av händelser med ursprung i svält, kyla, sjukdomar och krigströtthet. Beställningarna från armén uteblir och arbetarna sägs upp från vapenfabrikerna. Beväpnade folkhopar drar fram över Petrograds (S:t Petersburgs) gator. Strejker, plundring och upplopp avlöser varandra. Poliser dödas och polisstationer bränns ned. Militären kan inte kontrolleras utan massor av soldater och matroser övergår till de oppositionella. Kejsaren förlorar därmed sin makt och abdikerar. Duman förlamas av motsättningar mellan olika kommittéer. Ett tillfälligt parlament med Alexander Kerenski i spetsen bildas. Syftet är att ryska folket ska få välja en grundlagsstiftande församling. Men det är försent för de moderata krafterna. Agitatorer har fått gehör för sina krav på socialism och separatfred med Tyskland och bolsjevikerna utnyttjar spelrummet för att utdela sina dråpslag mot alla demokratiska idéer. Thomas Garoff har läst Helen Rappaports bok Petrograd 1917

Läs essän här.

Spanska inbördeskriget
ett ideologiskt minfält

Exempel på hur man retuscherade bilderna ända tills Yuri Gagarin (1934 – 1968) nästan liknade en vaxdocka. Inga tekniska detaljer fick synas på bilderna. RGANTD-arkivbild

På luciadagens 1938 när kvällståget från Göteborg rullade in på Borås central var perrongen fylld av entusiastiska människor. Fyra av de överlevande frontkämparna från Spanska inbördeskriget kom hem och fick ett varmt mottagande av den samlade arbetarrörelsen. De skarpa ideologiska motsättningarna mellan socialdemokratin och det kommunistiska partiet hade tillfälligt lagts åt sidan.

Läs essän här.

Sovjetiska rymdprogrammet
Tafatt reklam för socialismen

Exempel på hur man retuscherade bilderna ända tills Yuri Gagarin (1934 – 1968) nästan liknade en vaxdocka. Inga tekniska detaljer fick synas på bilderna. RGANTD-arkivbild

Lina Kohonen fick lära sig ryska för att komma åt källorna till propagandan kring sovetiska rymdprogrammet. Hon har åstadkommit en bejublad avhandling som kastar nytt ljus över de tämligen tafatta sovjetiska försöken att utnyttja framgångarna i rymden för att sprida en bild av de perfekta kosmonauterna och det socialistiska systemets fördelar. Bokebackens Thomas Garoff har läst boken och sökte upp Lina Kohonens far, pensionerad astronom, för att få veta mer om hur ryssarnas charmoffensiv mottogs i Finland. Läs här.

Besök världens ände med Agatha Christie
Av Åke W Bergh

På trettiotalet, fram till andra världskriget deltog Agatha Christie med nye maken arkeologen Max Mallowan i stora utgrävningar i Mellanöstern. Främst i Syrien, i de trakter vid gränsen till Turkiet där krig nu pågår. Boken skrevs för att ge hennes bekanta en bild av vedermödorna på plats.

Med Bokebackens Åke W Bergh, själv deckarförfattare, vid spakarna flyger vi in över öar i Medelhavet som Agatha Christie utnyttjar som miljöer för några av sina intriger. Hennes noveller om Mr Harley Quin står litterärt högre än bestsellers med Poirot och Miss Marple. Läs här.

Historien om Första världskriget förfalskad

Fortfarande råder ett tomrum om den verkliga orsaken till denna monstruösa katastrof, som ännu hundra år senare formar vår värld. Engelska historiska standardverk lämnar fler frågor än svar. Författarna till Hidden History har analyserat presskommentarer kring krigsutbrottet och korrespondens som talar för en medveten krigsframkallande verksamhet i det fördolda. Spåren leder till franska revanschister, hemliga delar av vänskapspakter och finanskretsar med egen agenda. Konspirationsteori eller väldokumenterade alternativa förklaringar?

Läs Åke W Berghs essä i pdf-format

Fascinerande historia kring finländska språkfrågan

Bokebackens medarbetare Thomas Garoff fortsätter sin analys av Finlands historia. I essän Förstklassig diplomati bakom Finlands framgångar påpekar han med stöd av Henrik Meinanders bok om vändpunkter i den moderna finländska historien att den framförallt skapats av faktorer utanför landets gränser. Den här gången kommenterar Thomas Garoff en nyutgiven bok av historikern Max Engman och riktar sitt intresse särskilt mot den språkliga utvecklingen. Varför tillät ryssarna att svenskan fick fortsätta vara förvaltningsspråk? Varför misslyckades rörelsen för förfinskning med att avskaffa tvåspråkigheten? Hur hänger Ålandsfrågan ihop med svenskans nuvarande ställning i Finland?

Läs essän i pdf-format

Förstklassig diplomati bakom Finlands framgångar

Finlands moderna historia avgjordes framförallt av faktorer utanför landets gränser. Sovjetimperiets fall och tillkomsten av Europeiska gemenskapen, nödvändigheten att haka på den teknologiska utvecklingen i Väst och den tyska återföreningen satte finsk politik och diplomati på svåra prov. Ledare som Mauno Koivisto och Matti Ahtisaari manövrerade skickligt Finland i den förändrade ekonomiska verkligheten och den nya säkerhetspolitiska bilden. Thomas Garoff har läst Henrik Meinanders bok om vändpunkter i den finska historien.

Läs essän i pdf-format

Då skakades makten i Borås av folkliga protester

Spontana uppror, sprungna ur förtryck och svåra levnadsförhållanden är ganska ovanliga i Borås historia. Men vid några tillfällen har det hettat till rejält: den Hofmanska resningen 1766, potatisupproret 1855 och hungerdemonstrationen 1917 de mest bemärkta.

Läs essän i pdf-format

Pålitlig källa till historien
om de Puniska krigen

På ett antikvariat i Karis fann Bokebackens medarbetare Thomas Garoff Polybios verk om de Puniska krigen mellan Rom och Kartago. Dennes Romarnas väg till världsväldet, i skicklig översättning av professor Ivar Heikels, är en spännande och fascinerande läsning trots att den skrevs för över 2000 år sedan. Historikern Polybios framstår som en neutral och sanningssökande vetenskapsman när han kyligt iakttar förloppen med klart sinne för sammanhang och helhet. Dåtidens vidskepelse och tro på gudomliga ingripanden intresserar honom inte.

Läs essän i pdf-format

Hindås replipunkt för Tucholsky och krigsförbrytaren Max Ilgner

Förmiddag i gråmulen februari. Jag tar en promenad i Hindås på spaning efter den miljö som mötte tyskarna Kurt Tucholsky och Max Ilgner. Tucholsky författare och motståndare till nazismen, Ilgner direktör i jättekoncernen IG Farben , partimedlem och dömd i Nürnberg för krigsförbrytelser. Hindås blev dessa motsatta personligheters gemensamma replipunkt.

Läs essän i pdf-format

Kalevala är som ett språkligt himmelrike

Thomas Garoff går på jakt efter skärvor av bevis som kan placera finländska nationaleposet Kalevala historiskt och geografiskt, i tid och rum. Inspirationen kom från en nyöversättning av Lars och Mats Huldén. De uråldriga runsångerna som vår essäist minns från skolan med en rysning rinner nu som lenaste honung.

Läs essän i pdf-format

Kerstin Hed om lyrikens ställning

Bokebacken publicerar här ett sannolikt otryckt tal som lyrikern Kerstin Hed hållit. Manuset är odaterat men påträffades i ett sammanhang som tyder på att det skrivits någon gång kring 1950. Innehållet har på ett påtagligt sätt behållit sin aktualitet. Vi återger även författaren och förlagsmannen Karl-Fredrik Björns minnesord vid Kerstin Heds bortgång.

Tore Lundström om Yves Lacostes Ibn Khaldoun - en essä om fattigdomens uppkomst

Tore Lundström har läst Yves Lacostes bok om 1300-talshistorikern Ibn Khaldoun, vars studier av hur kontrollen över produktionsresurserna påverkar samhällsordningen har mycket att säga om orsakerna till dagens ojämlikhet.

Läs essän i pdf-format

Lokalcharmen utraderad

av Åke W. Bergh

Författaren och journalisten Andre Vltchek visade nyligen på sin blogg hur Prag förvandlats till motbjudande kitsch. Staden har blivit ett avskräckande exempel på vad ”marknaden” kan ställa till med. Hans kritiska rundvandring i Prag kunde lika gärna vara en spegel av dagens Stockholm, skriver Åke W Bergh.

Läs essän i pdf-format

Alice i Underlandet redux

av Åke W. Bergh

llustration: John Tenniel, 1865

It was much pleasanter at home, tänkte stackars Alice. När man inte alltid växer sig större och mindre, och blir skickad hit och dit av möss och kaniner. Jag önskar nästan att jag inte ramlat ner i det där kaninhålet – och ändå – det är ganska konstigt, vet ni, den här sortens liv. Jag undrar vad som kan ha hänt mej! Då jag läste sagor trodde jag att sånt här aldrig kunde ske – och här är jag nu mitt i en. Det borde skrivas en bok om mej. Det borde det…

Läs essän i pdf-format

Isvinter

Av Per Lunqe

...det går alldeles... utmärkt att skriva... dikter på haikuformatet... bara man har ett n ära öga... och svävar på ett moln... mer påtagliga än traditionell... mycket bättre helt enkelt... Studera ett urval av Per Lunqes dikter.  Gå till böcker och beställ dikthäftet för 120 kr.


https://www.youtube.com/watch?v=_r8kUMF_OPY

En förborgad framtid

Av Ulla B Eriksson

Det fanns ingen tid att sörja vad som inte blev.
Dessa ord sammanfattar livet för Anna Albertina från Gökhem i Västergötland. Hon växte upp i en schartauansk storbondefamilj och längtade efter ett självständigt liv, men förmådde aldrig bryta sig loss från en gammaltestamentlig livssyn. Drömmen om ett eget arbete och större personlig frihet kunde inte förverkligas. Livsuppgiften blev istället att stå ut med ett olyckligt äktenskap och vårda barnen. Ulla B Eriksson berättar här om sin mormor i en krönika, fantastiskt rik på detaljer om familjens vardag och problem men framför allt hur kvinnorna måste organisera sina liv för att klara vardagens slit och männens förtryck.


Anna Albertina omgiven av sin familj. Sonen Gustaf har tagit
studenten och bakom Anna står systrarna Olga och Elsa, den senare
mamma till Ulla B Eriksson, som författat berättelsen om sin
mormor. Foto: privat

Läs krönikan i PDF-format

"Döda allt som rör sig"
Den osminkade sanningen om kriget i Vietnam

Av Åke W Bergh

”Kill Anything That Moves” kommer aldrig att nå bestsellerlistorna, om ens översättas till svenska (därav detta fylliga referat), men är inte desto mindre ett måste för alla anständiga betraktare av världen. I synnerhet i dessa tider av deja vue, då allt som här beskrivs och mer därtill återupprepas i allt större skala. Suveräna stater bombas sönder och samman, läggs i ruiner och aska och störtas i kaos. Fejkade ”folkliga” uppror med inhyrda våldsverkare. Allt av samma imperium, då som nu. Samma imperium som då skulle ”skydda” folket i Sydostasien.

Läs recensionen i PDF-format

Berättelsen om mademoiselle Pauline du Rietz mystiska försvinnande

Av Torkel Ivarsson

Läs essän i PDF-format

Naturen lever genom poesin. En resa förbi poetikens milstolpar.

Av Ulla B Eriksson


Detta är ett spel om den roll som naturen spelat för poesin genom alla tider, om hur diktarna i sin poesi gestaltat naturen, försvarat den eller hämtat kraft ur den, lite också om hur filosoferna sett på naturens skönhet och betydelse för de sköna konsterna.

Läs essän i PDF-format

Jobbet som inte fanns

Av Ulf Ivarsson


Mitt sista jobb som statligt anställd råkade bli som redaktionssekreterare för Vattenfalls tidningar. Någon välbetald skälm utan minsta hum om tidningsvärlden hade fått en köpa-säljidé och föreslagit en helt onödig tjänst.

Läs essän i PDF-format

Läslusten övervinner allt

Av Ulf Ivarsson


Även om vi inte har någon svensk litterär kanon och fast det är svårt att dra gränser och trots att den akademiska forskningen inte kan ge någon vägledning råder det ingen tvekan om vad som är kvalitet för den som en gång fått kontakt med elden och kraften hos de stora författarna.

Läs essän i PDF-format

Högern fick ge sig om rösträtten när svenska folket rätade på ryggen

Av Torkel Ivarsson


Kampen om demokratin stod särskilt hård i Borås, där fabrikörerna tyckte att det var naturligt att de förutom oinskränkt makt över näringslivet också skulle kontrollera politiken. De såg med skräck på socialdemokraternas och liberalernas krav på allmän rösträtt. Att släppa fram "den råa massan" till valurnorna skulle vara ”obetingadt menligt för statslifvets lugna utveckling”.

Läs essän i PDF-format

Beethoven och musikens makt

Ett krigsminne

Av Leo Kramár


Under den nazistiska ockupationen av Tjeckoslovakien var det belagt med tukthus eller döden att lyssna på utländsk radio. Men den tyska sändningen från London, som inleddes med ett par takter ur Beethovens ödessymfoni, var den enda lilla öppningen mot den fria världen utanför fängelset.

Läs essän i PDF-format

För gud, för kung, för fosterland - om underkastelsens estetik

Av Torkel Ivarsson


Vad har den tyske naziledaren Adolf Hitler gemensamt med scientologirörelsens skapare L. Ron Hubbard och den gamle hedersmannen Gustav den V? Vid en första anblick ingenting, vid en närmare ganska mycket. De var alla ledargestalter i auktoritära, antidemokratiska system och lät sig oreserverat hyllas av undersåtarna

Läs essän i PDF-format

Gesäller på vandring

Av Leo Kramár


Gesällvandringar tror man fanns redan på medeltiden men blev obligatoriska först på 1600-talet. Meningen var i första hand förkovring i yrket. Hantverket hade ganska hög status i dåtidens ståndssamhälle. Även gesällerna tjänade ganska bra efter dåtida förhållanden.

Läs essän i PDF-format

Filosof farlig för makten


Leo Kramár skriver om Jan Patocka, tjeckisk filosof och undertecknare av Charta 77. Det kommunistiska förtrycket och isoleringen från västvärlden gjorde att Patockas namn och filosofi förblev nästan okända utanför en liten krets av filosofer och studenter. Det visade sig så småningom att dessa till synes abstrakta filosofiska idéer skulle få ett oväntat politiskt genomslag.

Läs essän i PDF-format

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.