Bokebackens
kultursida

Lästips

Balanserat porträtt av hjältekonungen

Bilden av Karl XII har gradvis reviderats men i början 1900-talet var det säkert svårt att värja sig mot det nationellt färgade hjälteepos som ännu i decennier skulle influera den officiella historieskrivningen. En central fråga är om vår siste envåldshärskare älskade rollen som krigsherre eller om han bara gjorde så gott han kunde i de konflikter han ärvde.

Trots att Verner von Heidenstam skrev sitt mest kända verk, Karolinerna, då vurmen för stormaktstiden ännu var stark porträtterar han knappast kungen på ett entydigt sätt, även om Strindberg i ett ursinnigt angrepp ansåg att Heidenstam var patentpatriotisk och förföll till Faraon-dyrkan. ”I Egypten dyrkades liken, även efter de största uslingar”, skrev Strindberg i nystartade liberala Aftontidningen.

Boken inleds med en snabb skiss av dåtidens armod och hur unga män flydde till skogs för att undgå krigstjänsten. Nya arméer måste ständigt pressas fram. Metoderna blev allt grymmare. Livstids fästning för den som försökte smita. Motiven för att värva sig ”frivilligt” var de klassiska: fattigdom och en tillvaro utan framtid i bondesamhället. Femtio daler till den som godvilligt blev ryttare.

Samtidigt låter författaren allmogen beundra de karolinska segrarna. Kvinnorna samlas på kyrkbacken och hänförs av nyheten att ”Måns bock” (Magnus Stenbock) och hans getapojkar har slagit hela fiendens här vid Sundet. Men efterhand breder krigströttheten ut sig. För att belysa sin egen vacklande inställning låter Heidenstam en studiosus från Uppsala vandra runt och det är med förfäran denne Tolle Årasson ser hur fäderneslandet förötts av krig och pest. Situationen kan endast förbättras om kungen dör, vilket många hoppas och alla väntar på. En orubblig lojalitet hos hans närmaste män och soldater målas upp men på högre nivå vävs intrigerna. Tolle Årasson har avgörandet i sin hand, i det kritiska ögonblicket förmår han dock inte röra avtryckaren. I Årassons bröst utspelar sig nämligen en moralisk strid mellan å ena sidan vördnad och beundran för kungen och å den andra förtvivlan över folkets misär. Vad är en hjälte, frågar sig Årasson, ”det är ståndaktighet intill det sista, mot vedersakare, mot vänner”. Heidenstam utser istället Gud till hämnare, Herren höjer sitt finger och ”hjälten ligger försonad”. Bilden av Karl XII är alltså motsägelsefull.

Karolinerna utspelar sig i Småland, Bender, Moskva, Tobolsk, Stralsund och Fredrikshald. Livet i Bender, dit rester av armén tagit sin tillflykt efter nederlaget vid Poltava, ter sig först ganska idylliskt. Tessins ritningar för det nya slottet i Stockholm diskuteras. Officerarna jagar hare med sina musköter. Kungen sitter i matsalen och läser Corneille. Men när han inte lyckas få med sig turkarna mot Ryssland blir situationen i Bender labil, svenskarnas fäste stormas och kungen flyr. Detaljer i den berömda ritten till Stralsund hoppar Heidenstam över, de historiska källorna räcker väl inte till. Materialet från karolinernas umbäranden i fångenskapen i Ryssland är däremot så mycket rikare, vilket Heidenstam livligt utnyttjar.

Ett kapitel om ”Dumma svenskan” bryter av från de övriga. Det känns anekdotiskt och verkar tillagt för att Heidenstam ska kunna berätta om sina egna intryck av Istanbul. Motiv från en orientalisk storhetstid och dess förfall skulle återkomma i verk som Endymion och Hans Alenius. ”Svenskan” är en soldathustru som sålts som slav åt sultanen. Hon är emellertid inte alls dum utan framstår som orädd och naturlig i detta inkrökta sällskap, en festlig kontrast till det pråliga ceremonielet i seraljen.

Som en fri tolkning av en dramatisk epok i Sveriges historia, dessutom skriven på en nyskapande, episk prosa står sig Karolinerna väl. Och några av de mest omskrivna karaktärsdragen hos kungen behöver man nog inte ifrågasätta. Han sviker aldrig sin övertygelse och målet är ädelt. Det kan inte vara Guds vilja att det svenska väldet ska styckas, predikar han. Kungens oräddhet och bekymmerslöshet tycks imponera på Heidenstam. Det är en lika olycklig som okuvlig monark, likgiltig för smärta och död. Man märker även en beundran för Karl XII:s spartanska leverne. Det var kanske delvis en fasad. I Bender krävde kungen en ”tredubbelt präktigare hovhållning”.

ULF IVARSSON

20 december 2013

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.