Bokebackens
kultursida

Lästips

Industrihistoria
från mjölk till ost

MTK är en förkortning för det föga fantasifulla företagsnamnet ”Maatalouskoneteollisuus” som översatt till svenska skulle bli ungefär Lantbruksmaskinindustri, företaget har dock inget officiellt svenskspråkigt namn. Som många andra företag har bolaget sammanställt en historik som beskriver både hur det egna företaget och dess produktion har utvecklats under hundra år samtidigt som man för fram hur förändringarna i samhället påverkat verksamheten. MKT har sin huvudsakliga produktion förlagd till det så kallade Mellannyland norr om Helsingfors.

Som fågel Fenix började Finland organisera sig både ekonomiskt och strukturellt genast efter att landet deklarerat sin interna självständighet sommaren 1917, en händelse som föregick den slutgiltiga självständighetsförklaringen ett halvt år senare. Ännu i början av 1900-talet bodde över 80 procent av befolkningen på landsorten och var en naturlig målgrupp för den spirande industrin som började växa fram i kölvattnet av den nyvunna självständigheten.

En av de centrala grenarna i lantbruket var mjölkproduktion och mejeri som gjorde det möjligt för hushållen att bryta sig ur självhushållningens bojor och komma in i penningekonomin. Så snart Hangös vinterhamn öppnats 1874 kunde man exportera smör året om. Andelsmejerier och företag som Valio (mejeri) och Hankkia (lantbruksartiklar) uppstod runt jordbruket. 1917 var Hankkia med om att grunda en industri för tillbehör till mjölkproduktionen.

Mjölktonkor väntade

MKT:s historik ger en fin bild av hur man steg för steg byggde upp ett fungerande system av förvaring, uppsamling och transport av mjölk från de enskilda gårdarna till andelsmejerierna. Under denna tid uppstod de typiska ”mjölkbryggorna” längs landsvägarna där gårdarnas ”mjölktonkor” väntade på avhämtningsbilen. MKT:s produktion utvidgades successivt från förvaringskärl till att omfatta hela transportbilar varefter man gick vidare till att också organisera uppsamlingslogistiken. Senare utvidgade man verksamheten till att bygga tröskverk, utrustning för spraytorkning samt all tänkbar apparatur för mejerier.

Boken lyfter förtjänstfullt fram ett litet lands problem att utveckla sin industri, nämligen den inhemska marknadens begränsning. Detta försvårar serietillverkning som utgör hörnstenen i industriell verksamhet. För att komma fram till en jämnare produktion gick man in för att utvidga marknaden genom export, först till Tyskland, England och Frankrike men därtill också till Östblocksländerna. Export till USA visade sig dock vara svårare på grund av landets protektionistiska lagstiftning.

Ursprungligen var företagets verksamhet förlagd till Malm i norra Helsingfors där industrihallarna byggdes ut i flera repriser. 1974, när bolaget var som störst hade företaget närapå 500 anställda. Då inträffade en stor förändring; området i Malm som tidigare definierats som industriområde blev nu ändrat till bostadsområde. Detta på grund av att huvudstadens befolkning ökade i snabb takt och behovet av bostäder blev akut. Fabrikerna på området i Malm uppmanades att riva alla sina installationer och överlämna marken åt staden. Naturligtvis gick detta inte att förverkliga över en natt. MKT såg sig om efter ett nytt område och man kom till slut fram till att tomten som Järvenpää stad i Mellannyland erbjöd var det bästa alternativet. Nyetableringen tog tid och först 1989 var de nya fabrikerna i full gång i Järvenpää. Samtidigt övergick MKT i Hackmankoncernens ägo och omdöptes till Hackman-MKT (Järvenpää heter officiellt Träskända på svenska men emedan namnet Järvenpää är starkt etablerat används den finska benämningen här genomgående).

Vikande konjunktur

Den sviktande lönsamheten för företaget analyseras ingående och förtjänstfullt i boken. Problemen var typiska för alla små och medelstora företag; konjunkturturbulens förenad med personalomsättning, galopperande inflation med påföljande devalveringar som försvårade all långtidsplanering. Fluktuationerna i konjunkturerna gjorde att man tidvis tvingades friställa personal och tidvis led av personalbrist. Därtill kom en omfattande flyttningsrörelse av arbetskraften till Sverige under hela 1960-talet, högre löner i grannlandet lockade. Enligt uppskattningar var det frågan om cirka 300 000 unga arbetstagare som sökte sig till Sverige där industrin under denna period utövade en stark dragningskraft.

Man får intrycket att den finländska ekonomin från 1945 fram till 1995 präglades av en skenande inflation och återkommande devalveringar av den finska marken. Det påstås att alltsammans berodde på träförädlingsindustrins influens på den offentliga ekonomin. Branschen stod under denna period för huvuddelen av exportintäkterna som var helt oumbärliga för landet för att finansiera importen. När inflationen ledde till att löneomkostnaderna stigit för mycket lär man bara från träförädlingsindustrin ha ringt upp Finlands Bank och beordrat en devalvering av den finska marken varigenom den finska exporten gynnades. Detta hade en hämmande inverkan på utvecklingen av den övriga industrin då det blev mycket riskfyllt att ta upp utländska lån. Det ledde också till att det blev svårare för små och medelstora företag att etablera sig på exportmarknaden då deras konkurrensförmåga fluktuerade i takt med den finska markens värde.

Ost blev ny stöttepelare

En sista stor strukturell förändring för MKT inträdde efter 1995 beroende på att både finska staten och EU vill få ner mjölkproduktionen i sin helhet. Detta gjorde att bolaget måste koncentrera sin verksamhet på att utveckla utrustning för ostproduktion. Den blev företagets nya stöttepelare då man började producera hela fabriker med alla maskiner och datorstyrd processkontroll.

Raija-Liisa Konkolas bok skulle lika gärna kunnat heta ”Från mjölk till ost”, så starkt förknippad med mejeriverksamheten har MKT varit och så starkt har hela sektorn påverkat företaget. Boken har ett fint bildmaterial samt många schemadiagram som underlättar läsningen. Texten är ställvis mycket krävande på grund av att skribenten har utgått ifrån att läsaren besitter en viss teknisk bakgrundskunskap. Men man får en fin bild av de ekonomiska förhållandena i Finland under framför allt efterkrigstiden, till exempel hur den bilaterala handeln mellan Finland och Sovjetunionen buffrade ekonomin och inverkan av ”oljekrisen” på konjunkturerna under mitten av 1970-talet. Boken finns tillgänglig endast på finska.

THOMAS GAROFF

16 december 2019

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.