Bokebackens
kultursida

Lästips

Var fjärde finländare
dog under nordiska kriget

Finsk historieforskning har en kraftig slagsida i och med att största intresset har riktats mot 1900-talet och då särskilt händelserna kring 1917-1918, krigsåren 1939-1940 och 1941-1944. Storfurstendömets tid 1808-1917 har också rönt uppmärksamhet om inte i samma utsträckning som krigsåren. Men svenska tidens (1153-1808) finska historia har inte studerats lika mycket som de ovan nämnda perioderna. Orsaken till obalansen är av praktisk natur; källmaterialet från krigsåren fram till nutid är oändligt mycket rikare och tillförlitligare jämfört med tidigare perioder. Därtill utgör språket ingen tröskel efter år 1900. Däremot existerar en viss resistans i Finland mot att ta sig an historieskrivningen om de finska förhållandena under svenska tiden inte minst på grund av ett magert källmaterial. Teemu Keskisarjas bok Mordängeln är ett försök att bryta sig ut ur denna trend.

Temat i Keskisarjas bok handlar om de finska förhållandena under stora nordiska kriget 1700-1721 då Peter den Store och Karl XII kämpade om herraväldet över Östersjöområdena. Samtidigt anslöt sig i tur och ordning Polen, Preussen och Danmark till Sveriges fiendeskara.

I boken beskrivs hur kriget i praktiken kom att beröra de finska områdena först i form av utskrivningar av manskap och indrivning av förnödenheter för krigen i Baltikum och Polen och senare som krigsskådeplats då den ryska armén besatte hela den östra rikshalvan. Genom att sammanställa ströinformation från kyrkböcker, rättegångshandlingar, förhörsprotokoll och utskrivningslistor har författaren byggt upp en täckande samling av enskilda historier som väl beskriver de umbäranden som befolkningen i Finland fått stå ut med. Som en sista stor belastning som finländarna fick genomlida var fälttåget mot Norge där de fick i uppgift att inta Trondheim men i stället dukade under i en arktisk storm i de norska fjällen. Allt som allt fick enligt författarens beräkningar, en fjärdedel av Finlands befolkning sätta livet till under det stora nordiska kriget. Både texten i boken och översättningen till svenska står på en mycket hög nivå.

THOMAS GAROFF

7 maj 2022

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.