Bokebackens
kultursida

Kungl. Jönköpings regemente
okänt för Jönköpingsborna

Regementet marscherar in i Jönköping 1914.

”Riktkarl! Mot skorstenen på Ryhov!” Ja det var det första jag såg av Kungl. Jönköpings regemente, I 12, när jag 1963 var nyinryckt värnpliktig på grannregementet, Kungl. Smålands artilleriregemente, A 6. Men att det legat ett infanteriregemente där, dröjde det länge, innan jag fick veta. Vi fick så småningom höra, att det låg ett sinnessjukhus där, Ryhov, och att det kunde komma över lite knasiga rymlingar därifrån. Men hur många Jönköpingsbor har överhuvudtaget en aning om, att det legat ett regemente, där nu Länssjukhuset Ryhov ligger?

Nu kommer det inte bli en lång redogörelse om Jönköpings regementes historia utan endast några korta glimtar.

Jönköpings regemente har en lång historia och har deltagit på många slagfält i Europa, bl.a. vid Poltava 1709, då regementet blev helt utplånat. Det sattes upp igen och omfattade indelta soldater och officerare i Jönköpings län. Soldaterna bodde i sina soldattorp och samlades årligen för övning under sina regementsmöten i Skillingaryd. Där fanns lägerplatsen och övningsterrängen (Västra lägret). När A 6 sattes upp 1898 byggdes Östra lägret för artilleristerna.

Omkring år 1900 infördes allmän värnplikt i Sverige, och indelningsverket avvecklades. De gamla mötesplatserna; Sannahed, Kronobergs hed, Skillingaryds hed o.s.v. lämnades, och regementena flyttade in till städerna. Det bestämdes att I 12 skulle få kaserner intill det redan etablerade artillerietablissemanget, A 6. Men kasernerna var inte byggda i Jönköping, utan värnpliktsutbildningen påbörjades i Skillingaryd. För soldaternas förläggning där, byggdes därför ett antal byggnader, de så kallade lägerhyddorna, varav en fortfarande finns kvar och används.

Kasernerna

Inmarschen i Jönköping vid hovrättstorget

1914 blev de nya kasernerna klara, regementet lämnade Skillingaryd, och i oktober gjordes en stilig inmarsch i Jönköping. Kasernerna var av traditionell infanterimodell. Ett kanslihus, som flankerades av två stora förläggningskaserner plus ytterligare en kasern i vinkel. Ryhovs herrgård, som tidigare varit landshövdingens sommarbostad, blev regementschefens tjänstebostad. Dessutom byggdes matsal med kök, exercishus (=gymnastiksal), sjukhus, bostäder till underofficerarna m.m. Man anlade också skjutbanor söder om A 6 övningsfält, ungefär där Citygross numera ligger.

1914 hade första världskriget brutit ut vilket naturligtvis påverkade verksamheten.

Grundutbildningen genomfördes i huvudsak i anslutning till kasernerna. Det var mycket gevärsutbildning på det nya mausergeväret, m/1896. Kulsprutan hade nyss införts och utbildningen på den sköttes vid ett speciellt kompani. Utöver vapentjänst så genomfördes många längre marscher. Soldaterna gick till fots, kompanichefen red och kompaniadjutanten cyklade. Man hade gymnastik i exercishallen (=gymnastiksalen). Befälen bodde i huvudsak på regementet. Tjänsten ägde rum sex dagar i veckan, och de värnpliktiga fick begära permission för att få lämna kasernområdet, även på söndagar.

Kanslihuset 2020

Matsalen 2020

Exercishuset 2020

Herrgården. (Regementschefens bostad). 2020.

Enligt 1926 års rulla fanns det vid I 12

- Regementschef; överste
- Tre bataljoner
- Livkompani
- 2:a-12:e kompanierna
- Kulsprutekompani

Dessutom fanns personal till kök m.m. och naturligtvis en musikkår.

1925 kom det ödesdigra försvarsbeslutet, som blev slutet för I 12:s korta period i Jönköping. Regementet avvecklades och upphörde 1927. Då upphörde även Kalmar regemente, I 21, som konstigt nog hade sina kaserner i Eksjö. 1928 uppsattes ett nytt regemente i Eksjö, som fick namnet Jönköping-Kalmar regemente med beteckningen I 12. Det kan tyckas, att det handlade om en sammanslagning, och tanken var nog också att personalen från Jönköping skulle börja i Eksjö, men väldigt få officerare och underofficerare ville ”byta ner sig” och flytta till Eksjö, så det ”nya” I 12 bestod mest av I 21-are. 1948 bytte regementet namn till Norra Smålands regemente. Den enda byggnaden, som A 6 tog över efter I 12, var sjukhuset, som låg i gränslandet mellan de två kasernområdena. Då kunde A 6 gamla sjukhus, som låg vid kaserngården, rivas, och ge plats åt ett nytt marketenteri. En minnessten hade rests framför kanslihuset 1923, när regementet firade 300 år, men de styrande i Jönköping, beslutade att flytta den till stadsparken, där den nu står. Däremot finns en minnesplatta på den södra kanslihusväggen.

Minnesstenen i stadsparken 2020

Minnesplattan på kanslihuset 2020

Sommaren 1928 ägde en hantverks- och industriutställning, Jönköpingsutställningen, rum vid I 12 kaserner. Då förlängdes spårvagnslinjen till A 6 tillfälligt med cirka 500 meter till utställningsområdet. Utställningen invigdes av kung Gustav V.

Utställningen 1928. Huvudentrén med kanslihuset i bakgrunden.

Den 2 augusti 1929 anlände 900 svenskbybor med tåg till Jönköping efter en lång resa från Ukraina. De blev inkvarterade i I 12:s kaserner och bodde kvar där några månader. De flesta flyttade till Gotland, medan några rotade sig i Södra Vätterbygden. Den 1 juni 1930 lämnade de sista svenskbyborna kasernerna.

Svenskbyborna anländer till Jönköping

Prins Carl, Svenska Röda Korsets ordförande, besöker Svenskbyborna. Kasern i bakgrunden.

1934 öppnades ett av Sveriges största sinnessjukhus på I 12-området. Kanslihus, kaserner och övriga byggnader utnyttjades. Dessutom byggdes ytterliga minst lika många kasernliknande paviljonger till patienterna samt personalbostäder. Den tillfälliga förlängningen av spårvagnslinjen blev permanent. Ryhovs herrgård blev nu tjänstebostad för sjukhuschefen. Sjukhuset hade kapacitet för 1 700 patienter och 400 anställda. När jag ryckte in till A 6 1963, hade man bytt namn till Ryhovs mentalsjukhus.

Svenskbyborna anländer till Jönköping

Ryhovs sinnes-/mentalsjukhus 1930-talet. Kanslihus och kaserner i bakgrunden. Tre nya paviljonger har byggts. I nedre delen av bilden ses A 6 övningsområde.

I början på 1980-talet påbörjades byggandet av det nya länssjukhuset på I 12-området. Då skulle också mentalsjukhuset avvecklas. Nästan samtliga kaserner revs, men kvar blev kanslihuset, matsalen, exercishuset och några mindre ekonomibyggnader. Ryhovs herrgård blev en konferensanläggning.

En av kasernerna rivs för att ge plats för länssjukhuset. Kanslihuset i bakgrunden.

Ett alternativt händelseförlopp:

1. När indelningsverket avskaffas flyttar Jönköpings regemente (I 12) från Skillingaryd till Jönköping och Kalmar regemente (I 21) från Hultsfred till Kalmar. Det måste funnits starka skäl till att man valde att placera två infanteriregementen i Jönköpings län. Eller också var det svagt intresse från Kalmar, eller politiska påtryckningar från Eksjö?
2. Vid 1925 års försvarsbeslut lägger man ner I 21 i Kalmar, men behåller I 12 i Jönköping, och Smålands största stad, blir en stor garnisonsort. Övningsfältet i Jönköping utökas liksom Skillingaryds skjutfält. Smålands husarer i Eksjö läggs ner och Ing 2 flyttar in i kasernerna.
3. Kasernerna i Kalmar blir sinnessjukhus.
4. Infanteriets stridsskola lokaliseras till Skillingaryd.
5. När OLLI-reformen genomförs i mitten på 1970-talet, så blir försvarsområdesstaben lokaliserad till I 12 i Jönköping nära till länsstyrelsen. Stora samordningsvinster tillvaratas inom garnisonen.
6. 1985. A 6 läggs inte ner.
7. Det nya länssjukhuset byggs på annan plats.
8. 1990. Artillericentrum lokaliseras till Jönköping/Skillingaryd.
9. 2000, A 6 i Jönköping blir det enda återstående Artilleriregementet. Artilleribataljon i Boden.

Men så blev det inte …

CLAES-GÖRAN EKHALL

1 maj 2022

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.