Bokebackens
kultursida

Roslings tio goda råd
för att förbättra världen

Finska trupper marscherar till Raatevägen och passerar resterna av ryska 163:e divisionen. /Wikimedia

Orsaken till att allmänheten lätt får en mörk bild av tillståndet i världen är att negativa nyheter säljer bättre i media. Situationen har ytterligare accentuerats av den vilt florerande diskussionen över nätet. Positiva nyheter upplevs antingen som ointressanta eller som reklam eller till och med som propaganda som alltid är behäftad med en bristande trovärdighet. Man blundar för de framsteg som redan gjorts.

I boken Rosling, Factfulness (2019) ger författarna Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling tio knep som envar kan använda för att utvärdera trovärdigheten i ett informationsflöde. Första steget går ut på att testa sig själv genom att besvara ett frågeformulär. På basen av rätt – fel förhållandet kan envar genast se i vilken mån man präglats av en vrång världsbild som är förorsakad av det negativa nyhetsflödet. Gruppen har själv testat publiken i samband med otaliga föredrag och konstaterat att högt uppsatta tjänstemän inom de organisationer som är satta att sköta biståndet till ”Tredje världen” inte har en relevant bild av länderna de skall hjälpa.

Nativitet beror på inkomst

I boken visar sedan gruppen genom sina dataanalysexempel på otaliga missuppfattningar som är förhärskande inom den utvecklade världen samtidigt som de ger praktiska råd hur envar kan försöka undvika vanföreställningar. Bland annat visar deras analys att den kommande tillväxten kommer att ske i u-länderna, inte i i-länderna. Samtidigt kommer nativiteten i utvecklingsländerna att sjunka. Nativiteten är beroende av inkomstnivån, ej av religionen. Tro aldrig på att någon region, någon folkgrupp eller någon kultur skulle vara av ödet bestämd att kvarbli vid sin nuvarande nivå eller i sitt nuvarande tillstånd. Alla områden kommer att genomgå samma utveckling, det sker bara i olika takt. ”De” kommer att komma ifatt ”oss”.

Författarna avråder samhällsplanerare att förlita sig på lineära utvecklingstrender. Genom ett stort antal exempel kan de påvisa att s-formade utvecklingskurvor är långt vanligare. Detta som råd åt pensionsfonder när de investerar dina pengar. Kom ihåg att all fakta inom samhällsutvecklingen har ett bäst före datum, lita aldrig på föråldrade uppgifter, använd färska data.

Undvik hastiga beslut

Goda råd strömmar som en strid fors ur boken; Tro inte på enkla lösningar. Att automatiskt vara för eller emot någonting är detsamma som att sluta tänka. Testa dina åsikter mot ny information. Experter sitter inne med stora insikter inom sitt område, ej utanför. Siffror allena kan aldrig beskriva ett samhälle men siffror hjälper. Varken staten eller marknadskrafterna kan allena lösa alla samhällets problem. Försök inte envist lösa ett problem, tänk i stället mångdimensionellt, kan problemet marginaliseras. Akutkriser som kräver hastiga beslut är vanligen symptom på bakomliggande strukturella problem. Undvik de förra, koncentrera dig på de senare. Undvik stereotyp klassificering i samband med dataanalys. Bemästra din klanderinstinkt. Vänd blicken från problemen till systemet. Finn en balans mellan reglering och frihet. Det är inte frågan om antingen eller utan om både och. Och så vidare, och så vidare sida upp och sida ner med goda råd men som ofta är väl underbyggda baserade på åskådliga diagram.

Författarna delar in världens samhällen i fyra kategorier: 1. Utfattiga, 2. Fattiga, 3. Mellanskiktet och 4. Etablerade. Den förhärskande utvecklingen i världen just nu går av stapeln så att folk flyttar från grupp 1 till 2 och från 2 till 3 och ibland från 1 direkt till 3. Det här förklarar sänkningen i nativiteten. I grupp 1 föds i snitt 5 - 6 barn per kvinna, i grupp 2 3 barn och i grupp 3 två barn per kvinna medan i grupp 1 föds bara ett barn per kvinna (grov generalisering). På grund av detta har FN kunnat beräkna att världens befolkningsökning kommer att stanna upp vid 10 – 11 miljarder som en följd av att folk glider över från grupp 1 till grupperna 2 och 3.

Uppsjö av anekdoter

Fem frågor lyfts fram som avgörande hot mot utvecklingen av samhällena. Ett tredje världskrig, global finanskollaps, global pandemi, klimatförändring och extrem fattigdom. Av dessa fem var klimatförändring och extrem fattigdom redan rådande då boken publicerades 2019. Vi kan blott konstatera att sedan dess har världen blivit behäftad med en tredje faktor, en global pandemi.

Trots att boken är ett resultat av ett grupparbete är den skriven i jagform, det vill säga berättelsen kretsar kring läkaren Hans Rosling som reser land och rike runt som inbjuden och uppskattad föreläsare. Detta har gett upphov till en uppsjö av anekdoter där ömsom åhörarna, ömsom läsaren och ömsom Rosling själv fått sina aha-upplevelser. Sådana utvikningar i den annars faktaspäckade texten gör att boken blir mycket lättläst och underhållande samtidigt som den ger en rejäl tankeställare åt envar som nu lever i de självgoda så kallade utvecklade i-länderna.

Om man inte är intresserad av att läsa boken kan man just nu ta del av en sammanfattning av bokens innehåll genom att besöka teater Viirus i Helsingfors. Oscar Pöysti ger här en självförfattad pjäs där han gestaltar Hans Rosling i en av hans typiska föreläsningar som sedan mynnar ut i en dialog mellan honom och Greta Thunberg. Publikantalet är dock på grund av den pågående coronapandemin begränsad till fem personer per föreställning (!).

THOMAS GAROFF

24 mars 2021

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Medarbetare:

Torkel Ivarsson, Thomas Garoff, Åke W. Bergh

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.