Bokebackens
kultursida

Lästips

Spännande, rolig och intressant roman om en överraskande person

I romanen om Scheeles liv och hans envetna strävan att finna klarhet i hur världen omkring honom var uppbyggd ger Ulf Ivarsson läsaren breda insikter i 1700-talets kemiska experiment och vetenskapsmännen som utförde dem.

Romanen om Carl Wilhelm Scheele är en fascinerande studie i de villkor som gällde för vetenskapsmän under de tider då vetenskapen var uppbyggd på hypoteser och tro mer än vetande. De empiriska resultaten av vetenskapliga experiment var osäkra och svåra att tolka. På 1700-talet hade vetenskapsmännen börjat undersöka de naturliga elementen omkring dem med metoder som byggde på försök att dela upp elementen för att se vilka grundämnen de bestod av. Intresset för grundämnen ökade, så för en vetenskapsman var det givetvis en merit att ha påvisat ett grundämne som kunde tillskrivas honom.

Ulf Ivarsson, som är journalist med en diger erfarenhet av fackpress och myndigheters informationsverksamhet, har tagit sig an uppgiften att skildra den aktade 1700-tals vetenskapsmannen Carl Wilhelm Scheeles liv i romanform. Det är ett mycket intressant tema som Ivarsson har valt för romanen. Han går nära in på den dokumenterade verkligheten i Scheeles liv och lättar upp skildringen genom dialoger.

Författaren öppnar läsarens ögon för den enkla kemiska miljön i 1700-talets apotek. Scheele arbetade först som gesäll på apotek och kunde, om apotekaren tillät det, på sin fritid utföra experiment i apotekets laboratorium. Med tiden utvecklade Scheele sina talanger så att han senare kom att få ta över apoteksverksamheten i Köping mot att han också tog sig an försörjningen av apotekaränkan och hennes barn. Som apotekare hade han sedan större möjligheter att gå vidare med sina kemiska experiment.

De metoder Scheele använde i sin verksamhet är autentiskt beskrivna och de ämnen Scheele undersökte benämns med trivialnamn. Bak i boken finns ett register över trivialnamnen med kemiskt namn idag och användning i vår tid. Registret omfattar också ålderdomliga uttryck och historiska begrepp med ordförklaringar. Det är ett utmärkt hjälpmedel för den som känner sig osäker på vad begreppen står för.

Romanen ger läsaren inblick i olika 1700-talsteorier som kemisterna förfäktade. Den heta debatt som fördes kring en populär teori om luftens beståndsdelar, teorin om flogiston, ’brännbarhetens princip’, återges i en kostlig dialog mellan tidens välkända forskare. Som en sentida läsare känner man vördnad för de vetenskapsmän som tagit sig för att försöka reda ut egenskaperna hos olika ämnen i den värld vi lever i. Enbart luftens komponenter och egenskaper blev en stor utmaning för den tidens kemister.

Scheeles kemiska forskning uppfattar läsaren kanske först som ett ovanligt tema för en roman, men författaren har skapat en roman som brett speglar olika perioder och viktiga händelser i Scheeles liv. Ställvis blir intrigen spännande, för hur ska Scheele lyckas i sin forskning? De övriga personerna i intrigen är ofta samtida vetenskapsmän. Persongalleriet har bak i boken sammanställts till ett digert personregister. Där kan man läsa in sig på vilka Scheeles samtida var och vad de representerar i världshistorien. Ett mycket bra register att slå upp i antingen under läsningens gång eller efteråt. Utöver personregistret och registret med ordförklaringar finns det också några samtida stick som skildrar tidens miljö. Registren kompletteras med en imponerande lång litteraturlista. Författaren har omsorgsfullt läst sig in i Scheeles liv och leverne.

Boken är som helhet en fascinerande beskrivning av Scheele och hans starka engagemang i kemisk forskning. För dem som tror att kemi är tråkigt rekommenderas boken som en intressant presentation av forna dagars kemiska forskning. Den öppnar vyer för dem som vill få en uppfattning om vem Scheele var och vilka forskare han hade kontakt med.

GUNILLA GAROFF

5 augusti 2020

Lista över författare

Ansvarig utgivare:

Ulf Ivarsson

Webmaster:

Ylva Ivarsson

Teknisk support:

Petter Ivarsson

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com

Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.