Bokebackens
kultursida

Lästips

Charmerande ödmjukhet
om elementarpartiklarna

Att lära sig förstå hur vår värld är uppbyggd är ingen lätt uppgift. Fysikern Ben Still har gjort försöket att åskådliggöra världsalltets uppbyggnad genom att använda sig av legobitar som symboler för de olika elementarpartiklar som ingår i vårt synliga universum. Med tillhjälp av dessa leksaksklossar bygger han systematiskt upp hela den allmänt accepterade modellen av den nu rådande universalteorin om växelverkan mellan massa och energi. Alltså den som förtjänstfullt utarbetats i de olika partikelaccelerationslaboratorierna runtom i världen.

Bokens glättade utformning får en att tro att författaren i första hand vänder sig till småbarn men redan efter att ha arbetat sig igenom de tio första sidorna inser man att boken nog är avsedd för vuxna. När man väl har kommit fram till sidan 31 och förklaringen till higgsbosomernas bromsande effekt på partiklar inser man att några terminers studium i fysik på universitetet hade varit på sin plats. Därefter blir boken mycket krävande för att slutligen mynna ut i en charmerande ödmjukhet hos författaren när han öppet deklarerar vad dagens fysiker inte ens själva begriper.

En av bokens stora förtjänster är att författaren på ett åskådligt sätt med tillhjälp av legobitarna lyckas beskriva atomkärnans inre struktur, det vill säga hur ”upp” och ”ner-” kvarkarna bildar protoner och neutroner samt hur atomerna bygger upp sin inre stabilitet med tillhjälp av en kontinuerlig växelverkan förmedlad av gluonpartiklar.

Dessa gluoner åstadkommer den så kallade ”starka växelverkan” mellan kvarkarna , som gör att protonerna och neutronerna hålls ihop. Överlag ägnas elementärpartiklarna stor uppmärksamhet i boken. Författaren använder sig härvid i mångt och mycket av resultat som erhållits från den jättelika partikelacceleratorn som går under namnet ”Large Hadron Collider” som kan accelerera protoner upp till 6.5 TeV.

Med tillhjälp av kollisioner som åstadkommits med dessa energirika partiklar har man fått information om förhållandena genast efter ”ursmällen”. Man har bland annat kunnat slå fast att både den starka och den svaga växelverkande kraften samt den elektromagnetiska kraften då var förenade i en och samma kraftkombination för att sedan efter 10-40 sekunder spjälka ut den starka växelverkande kraften och efter 10-10 sekunder dela upp återstoden i en elektromagnetisk kraft och den svaga växelverkande kraften.

Ett mycket brett sortiment av frågor och förhållanden tas därefter upp i boken, som i många fall bjuder på fina förklaringar och nyttig information, men också ofta förirrar sig ut i så svårbegripliga fysikaliska beskrivningar så att en normal läsare inte hänger med. Tyngdpunkten i boken ligger i kvantmekaniken, mindre uppmärksamhet ägnas åt orbitalteorierna och magnetismen samt svårigheterna att förena kvantmekaniken med gravitationskraften.

Boken finns tillgänglig på svenska och på engelska. Den svenska översättningen skulle dock ha förtjänat en noggrannare korrekturläsning.

THOMAS GAROFF

1 april 2019

Lista över författare

Ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson


Upphovsrätt

För allt material, text och bilder, som finns på Bokebackens kultursida gäller lagen om upphovsrätt. Det innebär att enstaka kopior får tas för privat bruk men ingen spridning är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Intressanta platser att besöka på internet:

Litteraturbanken gör svenska klassiker tillgängliga i digitala versioner

Projekt Runeberg ger tillgång till fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.

Kontakt

bokebackenskultursida@gmail.com ulf.erik.ivarsson@telia.com

Sidan är optimerad för upplösningen 1600 x 900 i Firefox.